ANAT partener principal Tourism, travel, accommodation, vacations, mountain, sea, round-trip, trips, monasteries, maps and photo in Romania width Romanian Tourism.com

Romanian Tourism - tourism in Romania
RomanianTourism network:
 

ROMANIA
General info
Tourist zones
Bucharest


INFO
Officials
Romanian visa
Business


ADRESSES
Agencies
Hotels
.Restaurants


BEST SPOTS
Dracula Castle
Bucovina
Prahova Valley


BEST SPOTS
Maramures
Sighisoara
Transylvania


BEST SPOTS
Black Sea
Danube Delta
Brasov


Accommodation Vacations Specials Round-trip Trips Rural Tourism Flights Rent a car

Versiune in limba romana - www.romaniantourism.ro English version - www.romaniantourism.com Deutch - www.rumanientourismus.com 
Quick search
Members login
 User:
 Password:
 
  Forgot my password!
  New account
The site's from national Romanian Tourism network

RELAX COMFORT SUITES

PREDEAL COMFORT SUITES

DAGECOM TRAVEL
Romania - ANAT partener principal Tourism, travel, accommodation, vacations, mountain, sea, round-trip, trips, monasteries, maps and photo in Romania width Romanian Tourism.com
  ANAT partener principal


Statutul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania


I.Scopul si obiectul asociatiei
Art.1. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania, organizatie cu scop nelucrativ autorizata prin Hotararea judecatoreasca nr.2096/24.09.1990, are drept scop reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai, pe plan intern si international, garantarea exercitarii profesiunii in turism, sporirea aportului la ridicarea nivelului calitativ al activitatii turistice in Romania.
Asociatia este constituita pe baza liberului consimtamant, exprimat prin adeziune scrisa, al societatilor particulare de turism, asociatiilor familiale, precum si al societatilor particulare de turism din structura Departamentului Turismului sau alte structuri, cat si prin aderarea unor persoane fizice sau juridice care pot sa contribuie la dezvoltarea turismului.
Art.2. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania isi propune realizarea urmatoarelor obiective:
 • Vegheaza ca activitatea permanenta sau ocazionala in domeniul turismului sa fie exercitata numai de persoane fizice sau juridice care poseda licenta si brevetul de functionare eliberate de organele legale, actionanad pentru interzicerea utilizarii titlului de "Agentie de Turism" sau alta denumiresimilara fara documentele prevazute de lege;
 • Sustine, prin reprezentantii sai imputerniciti de adunarea generala, interesele agentiilor de turism in conditiile de conducere ale Departamentului Turismului din Romania, in toate cazurile cand se pun in discutie aceste interese;
 • Exercita atributiile stabilite prin lege, direct si prin consiliile teritoriale ale Asociatiei, la stabilirea criteriilor de clasificare si brevetare a agentiilor de turism si urmareste respectarea normelor stabilite prin lege referitoare la activitatea de turism;
 • Participa in Consiliile de specialitate la acordarea, refuzul, retragerea sau suspendarea autoritatilor agentiilor de turism;
 • Faciliteaza legaturile intre membrii Asociatiei, precum si intre acestia si reprezentantii autaritatilor de stat, pentru rezolvarea problemelor privind evidenta contabila, impozitarea, problemele sociale, aplicarea legislatiei si altele;
 • Organizeaza un Comitet de bune oficii si disciplina care sa reglementeze eventualele litigii ce pot sa apara intre membrii;
 • Intervine, la nevoie, pe calea constituirii in parte civila, de fiecare data cand ii sunt semnalate practici sau actiuni care pot fi considerate ilegale sau daunatoare turismului in general, precum si bunului renume al agentiilor de turism, in particular;
 • Sprijina membrii sai in cazul in care pot, din motive intemeiate, sa asigure clientilor serviciile vandute;in aces scop, actioneaza pentru constituirea de cautiuni si garantii, potivit normelor prevazute de lege;
 • Supravegheaza cazurile de faliment in vederea prevenirii si inlaturarii efectelor negative pentru profesiunea de agent de turism;
 • Sprijina organizarea de actiuni pentru ridicarea nivelului profesional al celor care lucreaza in turism;
 • Sprijina agentiile membre in includerea in sistemul asigurarilor sociale a tuturor celor care lucreaza in turism, cu respectarea normelor legale;se preocupa, la cererea membrilor, de crearea unui sistem propriu de asigurari sociale;
 • Reprezinta profesiunea de agent de turism pe langa organizatiile nationale si internationale care au ca obiect activitatea de turism.
 • Art.3. Asociatia se angajeaza sa supravegheze si sa sprijine agentiile membre in realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul statut, precum si a altor drepturi reiesite din actele normative legale in vigoare.
  Art.4. Asociatia nu va exercita nici o activitate comerciala si,in general, nici o activitate aducatoare de profit.De asemenea Asociatia nu va participa la nici o activitate politica, religioasa sau rasiala.
  Art.5. Asociatia va asigura publicarea periodica a unui buletin de informare.
  Art.6. Durata asociatiei este nelimitata.
  Art.7. Sediul asociatiei este in Bucuresti.

  II. Membrii Asociatiei, Drepturile si Indatoririle acestora
  Art.8. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania are in componenta sa urmatoarele categorii de membrii:
  8.1. Membrii aderenti: titulari de licente si de brevete care desfasoara activitate de turism;acestia constituie membrii activi ai Asociatiei.
  8.2. Membrii asociati:organisme sau intreprinderi din industria turismului, romanesti sau straine, cu sediul in Romania, legate de Asociatie printr-o conventie(birouri de turism, companii aeriene, retele hoteliere si de restaurante).
  8.3. Membrii de onoare: personalitati care aduc Asociatiei sprijin moral si se angajeaza sa-si aduca aportul la atingerea scopului Asociatiei.
  8.4. Membri onorifici: membri aderenti vechi care au incetat sa profeseze in activitatea de turism.
  Art.9. Admiterea in Asociatie se face pe baza unei cereri adresata Consiliului de administratie, in care trebuie sa se specifice calitatea, baza legala de functionare, exprimarea adeziunii la principiile cuprinse in Statut, adresa si titularul responsabil de activitate, sa se declare sucursalele sau filialele organizate si sa se exprime adeziunea la consiliile teritoriale.
  Art.10. Cerearea se examineaza de Consiliul de administratie al Asociatiei, care poate face si unele investigatii asupra solicitantului. Consiliul de administratie nu are obligatia sa justifice respingerea primirii in Asociatie, dar are obligatia ca la prima adunare generala sa prezinte un raport asupra cererilor respinse, iar aceasta va confirma sau infirma hotarirea Consiliului de administratie.
  Art.11. Admiterea cererii implica adeziunea liber consimtita la dispozitiile si obligatiile ce decurg din statutul Asociatiei, creindu-se astfel legatura de solidaritate cu membrii, datoria pentru raporturi loiale, pentru sustinerea morala si intrajutorare. In acelasi timp, admiterea cererii reprezinta si angajamentul solemn de a se supune hotaririlor adunarii generale si de a le respecta.
  Art.12. Calitatea de membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania se pierde astfel:
  12.1. Retragere, adusa la cunostinta Biroului executiv al Asociatiei, prin scrisoare recomandata;
  12.2. Suspendare, pronuntata de Consiliul de administratie cu cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia. Hotarirea se poate lua numai in cazuri grave si nu poate depasi data viitoarei intilniri a adunarii generale;
  12.3. Radiere, pronuntata de Consiliul de administratie al Asociatiei dupa cel putin doua luni de la data punerii in intirziere, prin scrisoare recomandata, daca cel in cauza nu si-a respectat obligatiile asumate prin cererea de adeziune, ori nu a achitat cotizatiile stabilite de adunarea generala;
  12.4. Excludere, pe baza hotaririi adunarii generale, adoptata cu majoritate de voturi, in cazul in care un membru cauzeaza prejudicii Asociatiei, se dovedeste a nu fi demn de a face parte din Asociatie, refuza sa respecte deciziile adunarii generale si ale Consiliului de administratie, ori incalca prevederile Codului eticii profesionale;
  12.5. Prin deces, daca mostenitorii nu solicita inscrierea in Asociatie.
  Art.13. Membrii retrasi, suspendati, radiati sau exclusi, sunt tinuti cu obligatii la plata cotizatiilor restante pe un semestru aferent perioadei in care s-a operat retragerea, suspendarea, radierea sau excluderea.
  Art.14. Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:
  14.1. Fata de clienti:
 • Sa dea informatiile necesare si in mod exact, privitor la tarifele si conditiile de calatorie si/sau sejur;
 • Sa respecte tarifele si preturile convenite intre parteneri;
 • Sa furnizeze, in conditiile prevazute si/sau publicate, serviciile pe care s-au angajat sa le presteze;
 • Sa pastreze secretul conditiilor de calatorie sau de sejur, chiar daca acestea nu s-au realizat, in afara de cazul in care a primit instructiuni de la client sau atunci cind legea impune a face cunoscute aceste conditii;
 • Sa nu foloseasca sumele incasate de la clienti in afara obiectului agentiei si sa restituie imediat clientilor sumele datorate acestora;
 • Sa evite intrarea in relatii de afaceri cu furnizorii sau prestatorii de servicii care nu prezinta garantie profesionala certa.
  14.2. Fata de prestatori:
  Sa respecte obligatiile contractuale si sa participe la valorificarea maxima a bazei materiale.
  14.3. Fata de agentiile membre ale Asociatiei:
 • Sa se abtina de la orice act contrariu unei activitati comerciale cinstite, prin care s-ar tinde sa se sustraga clientela unei alte agentii - partial sau total - sa stirbeasca creditul sau capacitatea concurentiala a unei alte agentii;
 • Sa nu creeze confuzie intre persoane sau agentii, prin orice mijloace ca: asemanarea in denumirea agentiilor, sediilor, denumirea unor programe de excursii sau sejur, publicitate comerciala;
 • Sa nu raspindeasca zvonuri sau informatii constient inexacte asupra persoanelor, agentiilor sau programelor concurentilor;
 • Sa nu foloseasca materialele concurentilor: brosuri, prospecte, pliante, afise, circulare etc., fara imputernicirea in scris a acestora;
 • Sa nu atraga prin mijloace incorecte personalul de la alte agentii concurente sau sa divulge secretul operatiunilor comerciale ale concurentului sau.

 • III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI
  Art.15. Organele de conducere ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania sunt:
 • Conferinta sau Congresul;
 • Adunarea generala;
 • Consiliul de administratie;
 • Biroul executiv al Consiliului de administratie.
  CONFERINTA SAU CONGRESUL
 • Art.16. Conferinta sau Congresul se poate convoca de adunarea generala, o data la 4-5 ani, avind ca obiective:
 • Determinarea politicii generale a Asociatiei;
 • Realizarea unui schimb de experienta intre membrii Asociatiei;
 • Confruntarea activitatilor pe ansamblul profesiei de agent de turism, examinarea perspectivei acestei profesii si armonizarea activitatii tuturor compartimentelor in activitatea de turism.
  ADUNAREA GENERALA
 • Art.17. Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei care ia decizii ce angajeaza pe toti membrii, chiar daca sunt absenti sau opozanti in momentul in care a fost convocata si se desfasoara lucrarile adunarii generale.
  Art.18. Adunarea generala ordinara se convoaca o data pe an de Consiliul de administratie al Asociatiei, in cursul primului trimestru al anului, dupa incheierea exercitiului financiar.
  Art.19. Atributiile adunarii generale sunt:
 • Aprobarea raportului annual asupra activitatii Asociatiei;
 • Aprobarea exercitiului financiar si descarcarea de mandatul de gestiune al membrilor Consiliului de administartie;
 • Fixarea cotizatiilor anuale ale membrilor Asociatiei;
 • Aprobarea bugetului de finantare si cheltuieli;
 • Alegerea sau completarea Consiliului de administratie;
 • Aplicarea sanctiunilor pronuntate conform art.12.4.;
 • Aprobarea statutului Asociatiei si a modificarilor propuse de Consiliul de administratie sau cel putin 25% din membrii Asociatiei. 
  Art.20. Adunarea generala extraordinara se convoaca in cazul in care apar necesare modificari la statutul Asociatiei, in Consiliul de administratie cit si pentru adoptarea unor masuri urgente care depasesc competenta Consiliului de administratie.
  Art.21. Adunarea generala extraordinara se convoaca de Consiliul de administratie sau de o treime din membrii activi, in baza unei cereri insotita de un raport in care se expun motivele.
  Art.22. Lucrarile adunarilor generale sunt prezidate de presedintele Consiliului de administratie sau de un alt membru al Biroului executiv.
  Art.23. Convocarea se face in scris, prin grija Biroului executiv, cu 30 zile inainte de data fixata, cu specificarea locului, orei si a ordinii de zi.
  Art.24. Agentiile (societatile) sunt reprezentate de lucrarile adunarilor generale de proprietar, conducatori sau giranti. Reprezentarea prin delegare de putere a altui membru activ al Asociatiei este interzisa.
  Art.25. Votul in cadrul adunarii generale este obligatoriu, fiind admis si votul prin corespondenta; abtinerea de la vot atrage dupa sine majorarea cotizatiei, pe anul in curs, cu 10%.
  Art.26. Sunt admisi la vot numai membrii cu cotizatiile achitate, in cuantumul fixat de adunarea generala precedenta.
  Art.27. Se considera valabil reunita adunarea generala ordinara sau extraordinara, daca sunt prezenti 40% din membri sau au trimis votul prin corespondenta. In cazul in care nu se intruneste numarul fixat, se va face o noua convocare pentru luna urmatoare. In acest caz, adunarea generala delibereaza valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti, hotaririle fiind valabile cu majoritatea simpla a celor prezenti.
  Art.28. La lucrarile adunarilor generale pot participa ca invitati, personalitati din afara profesiunii de turism, in baza deciziei Consiliului de administratie.
  CONSILIILE TERITORIALE
 • Art.29. Asociatia este organizata teritorial in consilii care unesc agentiile (societatile) membre ale Asociatiei situate pe raza unui teritoriu, care poate cuprinde unul sau mai multe judete.
  Art.30. Consiliile teritoriale au, in principal urmatoarele sarcini:
 • Actioneaza in raza lor de activitate pentru inscrierea de noi membri in Asociatie si pentru achitarea cotizatiilor stabilite de adunarea generala;
 • Reprezinta pe membrii Asociatiei in fata autoritatilor locale;
 • Formuleaza propuneri care sa conduca la dezvoltarea turismului in zona respectiva;
 • Vegheaza la respectarea de catre membri a prevederilor statutului si a normelor legale in vigoare;
 • Avizeaza asupra unor masuri ce se intreprind la nivel national, care privesc zona respectiva.
  Art.31. Sediul Consiliilor teritoriale se fixeaza in localitatile unde activeaza presedintii acestora.
  Art.32. Consiliile teritoriale sunt conduse de un comitet de conducere, format din 3-5 membri, care aleg pe presedinte si 1-2 vicepresedinti, prin vot deschis.
  Art.33. Presedintele Consiliului teritorial este membru de drept in Consiliul de administratie al Asociatiei.
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 • Art.34. Asociatia este administrata de un Consiliu compus din 13-25 membri, constituit astfel:
 • 7-15 membri alesi prin vot deschis de adunarea generala, din care:
 • presedintele Asociatiei;
 • 1-2 prim vicepresedinti;
 • 2-3 vicepresedinti;
 • 1 secretar general;
 • 2-8 membri;
 • 6-10 membri, presedinti ai Consiliilor teritoriale, care fac parte de drept din Consiliu.
 • Art.35. Numarul de membri in Consiliul de administratie, in cadrul limitelor prevazute la articolul anterior, se aproba de catre adunarea generala anuala.
  Art.36. Membrii Consiliului de administratie trebuie sa aiba calitatea de membru activ al Asociatiei si sa ocupe un post de conducere in unitatea in care isi desfasoara activitatea.
  Art.37. In caz de demitere sau deces al unuia dintre membrii Consiliului de administratie, acesta poate sa coopteze, daca considera necesar, un inlocuitor, cu titlu provizoriu, pina la urmatoarea intilnire a adunarii generale.
  Art.38. Hotaririle Consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi, votul presedintelui fiind preponderent in caz de paritate de voturi.
  Art.39. La sedintele Consiliului de administratie este obligatorie prezenta unei treimi din numarul membrilor. In cazul in care nu se realizeaza aceasta prezenta, sedinta se amina. Ordinea de zi fixata va fi examinata intr-o viitoare sedinta, in maximum 15 zile, deciziile urmind a fi luate indiferent de numarul membrilor prezenti.
  Art.40. Principalele atributii ale Consiliului de administratie sunt:
 • vegheaza ca Biroul executiv sa aduca laindeplinire hotaririle adunarii generale;
 • analizeaza stadiul rezolvarii hotaririlor adunarii generale;
 • propune adunarii generale nivelul cotizatiilor anuale si al altor surse de finantare a Asociatiei;
 • admite noi membri in Asociatie si procedeaza la radierea membrilor in cazurile prevazute la art.9 si 10;
 • solicita aderarea Asociatiei la organisme interne si internationale.
 • Art.41. Consiliul de administratie poate sa delege o parte din atributiile sale unui membru al Biroului executiv, cu precadere presedintelui, prim vicepresedintilor si secretarului general.
  Art.42. Asociatia raspunde de angajamentele contactate in numele sau si nici un membru al Asociatiei sau al Consiliului de administratie nu poate fi facut responsabil pentru aceste angajamemte.
  BIROUL EXECUTIV
  Art.43.  Biroul executiv este ales de Consiliul de administratie dintre membrii sai si este alcatuit din:
 • presedinte;
 • prim vicepresedinti;
 • vicepresedinti;
 • secretar general.
  Art.44. Durata mandatului membrilor Biroului executiv este anuala, cu posibilitatea reinoirii acestora, exceptind mandatul presedintelui care poate fi reinoit pe o perioada de pina la sase ani.
  Art.45. Alegerea Biroului executiv se face prin vot deschis fiind necesare 2/3 din voturile membrilor Consiliului de administratie.
  Art.46. Atributiile Biroului executiv sunt:
 • aduce la indeplinire hotaririle adunarii generale si ale Consiliului de administratie;
 • delega membrilor Consiliului de administratie competenta de a reprezenta Asociatia la manifestarile unde prezenta profesiunii de turism contribuie la cresterea prestigiului acesteia si a membrilor;
 • organizeaza sedintele adunarii generale, ale Conferintei (Congresului), Consiliului de administratie, precum si conferintele de presa;
 • urmareste actiunile judiciare in care este implicata Asociatia;
 • reprezinta Asociatia prin presedinte si secretarul general;
 • prezinta in fata Consiliului de administratie rapoarte de activitate.
 • Presedintele sau secretarul general, impreuna cu trezorierul au drept de semnatura pentru a dispune de utilizarea fondurilor Asociatiei, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala.
  SECRETARUL GENERAL
 • Art.47. Secretarul general isi desfasoara activitatea in limitele stabilite de Consiliul de administratie, avind urmatoarele atributii:
 • reprezinta Asociatia, prin delegare speciala, in relatiile externe;
 • asigura buna functionare a secretariatului tehnic permanent;
 • aproba cheltuielile efectuate de Asociatie, conform prevederilor bugetului aprobat de adunarea generala, pe baza documentelor prezentate de trezorierul Asociatiei;
 • angajeaza personalul pentru secretariatul tehnic, in limitele prevazute de buget;
 • prezinta rapoarte de activitate la sedintele Consiliului de administratie si intocmeste, impreuna cu trezorierul, documentele care se prezinta adunarii generale.
  TREZORIERUL
 • Art.48. Are responsabilitatea gestiunii economice si financiare a Asociatiei, sub controlul Biroului executiv, reprezentat de secretarul general.
  Art.49. Trezorierul are urmatoarele atributii:
 • incasarea taxelor de inscriere in Asociatie si a cotizatiilor anuale stabilite de adunarea generala;
 • conducerea contabilitatii, intocmirea bugetului de finantare si cheltuieli, a balantelor de verificare si a bilantului;
 • rezolvarea operatiunilor cu banca;
 • efectueaza platile in conformitate cu prevederile bugetului si deciziile Biroului executiv.
  COMISIILE PE PROBLEME
 • Art.50. Asociatia isi constituie comisii permanente care au ca obiect studierea problemelor curente si prezentarea de propuneri pentru solutionarea acestora. Acestea functioneaza sub responsabilitatea unui membru al Consiliului de administratie.
  Art.51. Activitatea comisiilor permanente se desfasoara in cadrul obiectivelor generale reglementate prin statut.
  Art.52. Despre activitatea comisiilor vor fi informate organele de conducere ale Asociatiei, in functie de natura problemelor si a propunerilor prezentate.
  Art.53. In functie de multitudinea hotaririlor adoptate de adunarea generala si de numarul membrilor Asociatiei, se pot constitui urmatoarele comisii permanente:
 • Comisia pentru calitatea serviciilor si relatiile cu prestatorii;
 • Comisia juridica;
 • Comisia sociala;
 • Comisia pentru formarea si perfectionarea profesionala;
 • Comisia pentru promovare, informare si publicitate;
 • Comisia economica-financiara.
 • Art.54. Comisiile pot atrage in activitatea lor lucratori de specialitate de la agentiile membre sau alte firme. 
  Art.55. Membrii Consiliului de administratie pot sa participe la lucrarile oricarei comisii, daca lucrarile prezinta interes pentru acestia.
  IV. FINANTAREA ASOCIATIEI
  Art.56. Sursele de finantare ale Asociatiei sunt:
 • Taxele de inscriere in Asociatie;
 • Cotizatiile anuale;
 • Donatii;
 • Alte surse aprobate de organele de conducere.
 • Art.57. Cheltuielile Asociatiei se efectueaza pentru urmatoarele operatiuni:
 • Taxe de inscriere si cotizatii la organisme nationale si internationale;
 • Chirii pentru sediu, pentru lucrarile adunarilor generale; cheltuieli de birou (furnituri - imprimate, xeroxare, posta, telefon, telex);
 • Sponsorizari;
 • Salariile, indemnizatiile, pensiile pentru personalul permanent si colaboratorii Asociatiei si celelalte obligatii fata de stat, ce decurg din aceste plati;
 • Deplasarea la actiuni in interesul Asociatiei;
 • Varsaminte pentru bugetul Consiliilor teritoriale pentru cheltuieli care depasesc bugetul acestora din resurse proprii;
 • Orice alte cheltuieli neinscrise in buget dar considerate necesare de Biroul executiv, care se supun aprobarii Consiliului de administratie in prima sedinta.
 • Art.58. Sursele de finantare cit si capitolele de cheltuieli, precum si cuantumul acestora sunt cuprinse in bugetul Asociatiei, care se aproba de adunarea generala, annual.

  V. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA SI CODUL DE ETICA PROFESIONALA
  Art.59. Conditiile de administrare a Asociatiei si de realizare a hotaririlor organelor de conducere si prevederile prezentului Statut se vor reglementa prin "Regulamentul de ordine interioara" elaborat de Consiliul de administratie si aprobat de adunarea generala.
  Art.60. Pentru reglementarea detaliata a relatiilor intre membrii Asociatiei, precum si intre acestia si clienti, se va elabora "Codul de etica profesionala", care va fi aprobat de Consiliul de administratie.

  VI. DIZOLVAREA ASOCIATIEI
  Art.61. Adunarea generala extraordinara este singura in masura sa decida dizolvarea Asociatiei, pe baza votului a 2/3 din numarul membrilor activi.
  Art.62. In cazul dizolvarii Asociatiei, adunarea generala extraordinara insarcineaza unul sau mai multi membri ai Biroului executiv sa lichideze gestiunea Asociatiei.


  Statutul adoptat de Adunarea generala din 29 sept. 1990, completat si reformulat pe baza hotaririi adunarii generale din 27 martie 1991 si aprobat de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti la 27 iunie 1991.

 •    Welcome to Romania
   
   
   
   
   
   
   
     Embassies
   
   
   
   
   
   
     Tourism Organisations
   
   
   
   
   
   
   
     Authorities
   
   
   
   
     Representative offices of Romania abroad
   
     Chambers of Commerce